2010 május 30., vasárnap

Az Erdély Művészetéért Alapítvány, mint közhasznú szervezet az 1997. évi CLVI. törvény 19. §- a szerint éves beszámolójának jóváhagyásával egy időben közhasznúsági jelentést készít az alábbiak szerint.
Az alapítvány non-profit közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet nem végez:
– egyszeres naplófőkönyves könyvelést folytat,
– egyszerűsített éves beszámolót készít, üzleti jelentése nincs, közhasznúsági jelentést készít
– a kuratórium ülése elé terjesztett a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetése számszerűen tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését.
2007. évben az Erdély Művészetéért Alapítvány központi alapokból normatív költségvetési támogatást nem kapott, benyújtott pályázatai csak részben voltak sikeresek, és az előző éviekhez képest a szakmai pályázatokon csökkenő támogatási bevételt eredményeztek.

Tételes kimutatás intézményektől, szervezetektől és más alapítványoktól
megpályázott és elnyert összegekről

2005.

Nemzeti Civil Alapprogram       4.300.000,- Ft
Határon Túli Magyarok Hivatala          200.000,- Ft
Illyés Közalapítvány           250.000,- Ft
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma          0   Ft
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság        400.000,- Ft
Budapesti Fesztiválközpont Kht          150.000,- Ft
Belváros-Lipótváros Önkormányzata         860.000,- Ft
NKA Iparművészeti Kollégium             0   Ft
NKA Képzőművészeti Kollégium          300.000,- Ft
Budapest Főváros Önkormányzata         200.000,- Ft
SZJA 1% -ok             398.000,- Ft

Összesen:         7.058.000,- Ft

2006.

Nemzeti Civil Alapprogram       2.695.000,- Ft
Határon Túli Magyarok Hivatala          500.000,- Ft
Illyés Közalapítvány           550.000,- Ft
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma          0   Ft
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft
Budapesti Fesztiválközpont Kht          400.000,- Ft
Belváros-Lipótváros Önkormányzata      1.200.000,- Ft
NKA Iparművészeti Kollégium           800.000,- Ft
NKA Képzőművészeti Kollégium            0   Ft
Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft
Képző- és Iparművészeti Lektorátus         600.000,- Ft
SZJA 1% -ok             325.310,- Ft

Összesen:         7.070.310,- Ft

2007.

Nemzeti Civil Alapprogram       2.500.000,- Ft
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft
Budapesti Fesztiválközpont Kht          360.000,- Ft
Belváros-Lipótváros Önkormányzata      1.050.000,- Ft
NKA Iparművészeti Kollégium             0,- Ft
NKA Képzőművészeti Kollégium          200.000,- Ft
Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft
Szülőföld alap Iroda            500.000,- Ft
SZJA 1% -ok             325.310,- Ft

Összesen:         4.935.310,- Ft

2008.

Nemzeti Civil Alapprogram       3.666.000,- Ft
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft
Budapesti Fesztiválközpont Kht          120.000,- Ft
Belváros-Lipótváros Önkormányzata         470.000,- Ft
NKA Iparművészeti Kollégium             0,- Ft
NKA Képzőművészeti Kollégium          600.000,- Ft
Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft
Szülőföld alap Iroda         2.200.000,- Ft
SZJA 1% -ok             344.366,- Ft

Összesen:         7.400.366,- Ft
2009.

Nemzeti Civil Alapprogram       4.157.000,- Ft
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Bizottság          0,- Ft
Budapesti Fesztiválközpont Kht          240.000,- Ft
Belváros-Lipótváros Önkormányzata          580.000,- Ft
NKA Iparművészeti Kollégium             0,- Ft
NKA Képzőművészeti Kollégium          500.000,- Ft
Budapest Főváros Önkormányzata           0   Ft
Szülőföld alap Iroda          1.800.000,- Ft
SZJA 1% -ok             199.000,- Ft

Összesen:         7.476.000,- Ft

Az eredmény-levezetésben látható, hogy az évek óta áthúzódó hiány oka a nem növekvő pályázati támogatás, mely jelentős és egyre növekvő forráshiányt eredményezett az alapítvány gazdálkodásában. A gazdasági válság és megszorító intézkedések hatására az alapítvány 2009 évi összes támogatása 3.000.000,- Ft-ra csökkent. A Vármegye Galéria és Szalon fenntartási költségei azonban nem csökkenthetők a végtelenségig, költségvetésünk szinte csak minimalizált állandó költségeket tartalmaz.
A költségvetési támogatásként is értékelhető alapokból elnyert pályázati összegek tételes elszámolása határidőben megtörtént, azok dokumentációja az egyes rendezvények és a pályázatok elszámolása dossziékban találhatók meg, amely megegyezik a hivatkozott naplófőkönyv adataival. Az NCA támogatás elszámolása, tételesen a Magyar Államkincstárral történt.

A cél szerinti juttatások az alábbiak szerint alakultak:
Nemzeti Civil Alapprogram      4.157.000,- Ft
(Az összeget a 2009. évi programok megvalósításához, valamint a Vármegye Galéria és Szalon fenntartásához használtuk fel.)
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium nyertes pályázatának támogatásával bemutattuk az erdélyi kortárs grafikát, és a „Csángó Művészek a Megmaradásért” sorozat keretében Petrás Mária és Antal Imre művészetét. Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma működési célú pályázatán elnyert összeget működési költségeinkhez használtuk fel.
Az NCA támogatás utófinanszírozási jellegéből adódóan a mérlegadat torzul.

Budapesti Fesztiválközpont Kht         240.000,- Ft
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Petrás Mária – Csángó Tavasz című kiállítását rendeztük meg.

Szülőföld Alap Iroda          1.800.000,- Ft
Az összeget a 2009. évi programok megvalósításához, valamint a Vármegye Galéria és Szalon fenntartásához használtuk fel.

Belváros-Lipótváros Önkormányzata     580.000,- Ft
A Vármegye Galéria kerületben megvalósuló programjait támogatta.
Az önkormányzat pályázatán elnyert támogatást a Vármegye Szalon működési költségeihez és a 2009. évi programok megvalósításához használtuk fel.
Az önkormányzat Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottsága pályázatain elnyert támogatást a pályázatokban benyújtottaknak megfelelően használtuk fel.

NKA Képzőművészeti Kollégium         500.000,- Ft
A NCA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2009-ben induló, új típusú pályázatán a Vármegye Galéria első félévi programjának megvalósításához nyertünk támogatást.

SZJA 1% -ok            199.000 ,- Ft
Az Erdély Művészetéért Alapítvány köré tömörült művészetpártoló közönség, felhívásunkra, minden évben lehetősége szerint felajánlja SZJA adójának 1 %-át. A felajánlásról értesíti az alapítványt is. A nagylelkű támogatást megköszönve tájékozatjuk az adományozókat éves tevékenységünkről, rendszeresen, postai úton vagy elektronikus levélben értesítést, meghívót küldünk rendezvényeinkről. Sajnos a gazdasági válság hatására 1%-os támogatásunk a 2008-as év 61%-ára csökkent, amit nemcsak támogatói körünk elöregedése, hanem körükben növekvő munkanélküliség is okozott.

A fenti pályázati támogatások esetében – melyek írásbeli szerződéseken alapulnak – minden esetben betartjuk az elszámolás határidejét, részletes szakmai beszámolót készítünk a támogatónak. Az elszámolás az egyes intézmények előírásainak megfelelő formában és tartalommal történik, és a támogatott rendezvény dokumentációi között kerül megőrzésre.

Az alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Erdély Művészetéért Alapítvány 1988-as alapításakor induló vagyona 150.000,- Ft volt. Feladatait a beérkező támogatásokból végezte. Éves bevétele a 2006. évi közel 16 millió forintról 12.153.000,- Ft-ra csökkent. Az éves ráfordítások is 11.922.000,- Ft-ról 13.926.000,- Ft-ra emelkedtek. Ez az összeg az előző évekhez hasonló színvonalas működés fenntartását épphogy fedezte, főleg a megnövekedett energiaárakkal magyarázható, hisz 2009-ben a teremőrzést is önkéntesek biztosították, bérköltséget nem tudtunk tervezni és fizetni. A magas járulékok kigazdálkodása non-profit civil szervezetünk számára lehetetlen volt.
Az alapítvány lekötött tartalékokkal nem rendelkezik, forrásait a programjában szereplő kiállítások megvalósítására fordítja.
A költségtakarékos működés biztosította előző évi 8.018.000,- Ft-ról 5.090.000,- Ft-ra csökkent a rövid lejáratú kölcsöntartozása.
Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat. Államháztartási körbe tartozó és egyéb szervezettől nem pénzbeli támogatásban nem részesült.

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az Erdély Művészetéért Alapítvány alapító okiratának megfelelően 2009-ben is az Erdélyben élő és alkotó művészek megismertetése érdekében kiállításokat szervezett a Vármegye Galériában és Vármegye Szalonban, valamint vidéki helyszíneken. A kuratóriumi döntésnek megfelelő beszámolóhoz csatolt kiállítási programját maradéktalanul teljesítette, a kapott támogatásokat, adományokat e cél érdekében használta fel.

Az Erdély Művészetéért Alapítvány 2009. évi megvalósított programja

2008. december 3. – 2009. január 30.  Agyagból épülő világ
Vármegye Galéria Kárpát-medencében alkotó keramikusok kiállítása

2009. február 4. – 2009. március 16.  Művésztelepek
Vármegye Galéria     Berekfürdői Nagykun Nemzetközi
művésztelep csoportos kiállítás

2009. március 24. – 2009. május 26.  Budapesti Tavaszi Fesztivál
Vármegye Galéria     A befogadó Transylvánia
című csoportos tárlat

2009. június 9. – 2009. július 30.   Kerékgyártó László
Vármegye Galéria     nagyváradi festőművész kiállítása

2009. szeptember 14. – 2009. október 16. Én Istenem hová leszünk
Vármegye Galéria     Antal Imre csángó
festőművész tárlata

2009. október 20. – 2009. november 25.  20 év változásai
Vármegye Galéria     Aba Béla grafikusművész tárlata

2009. december 1. – 2010. január 30.  Életképek a történelmi Magyarországról
Vármegye Galéria                Csathó Pál grafikusművész kiállítása

 

A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások kimutatása:

Az alapítvány tisztségviselői megalakulás óta bérben, tiszteletdíjban, költségtérítésben, megbízási díjban, folyósított kölcsönben, természetbeni juttatásban nem részesültek.
Tevékenységüket önkéntes segítőként végzik.

kozhasznusagi-jelentes-2009-1

kozhasznusagi-jelentes-2009-2

kozhasznusagi-jelentes-2009-3

kozhasznusagi-jelentes-2009-4